Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji, zwane dalej w skrócie „OWSiG”, mają zastosowanie do sprzedaży urządzeń oferowanych przez spółkę Zemat Technology Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brukowej 26, 91-341 Łódź, zwaną dalej Zemat TG.
 2. OWSiG stanowią integralną część oferty/umowy.
 3. OWSiG obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Oferty

 1. Jeżeli Klient, do którego oferta Zemat TG została skierowana, po weryfikacji i ostatecznych uzgodnieniach bez zastrzeżeń przyjmie ofertę/umowę sprzedaży/ wraz z zapisem, że zapoznał się z OWSiG zamieszczonymi na stronie Ogólne Warunki Sprzedaży, rozumie się przez to, iż podmiot ten, zwany dalej „Kupującym”, wyraża zgodę, aby sprzedaż została dokonana z zastosowaniem OWSiG.
 2. Zemat TG jest związany ofertą w terminie w niej oznaczonym. Jeżeli w treści oferty nie oznaczono terminu związania ofertą wówczas przyjmuje się, że oferta wiąże przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej wystawienia.
 3. Zemat TG po otrzymaniu oryginału potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego oferty/umowy sprzedaży oraz otrzymaniu przedpłaty na konto bankowe zgodnie z warunkami płatności ustalonymi w w/w ofercie /umowie sprzedaży podejmuje się wytworzyć urządzenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz innymi warunkami określonymi w ofercie/umowie sprzedaży.

§ 3. Przekazanie własności oraz dostawa

 1. Zemat TG zastrzega prawo własności sprzedanego urządzenia aż do uiszczenia przez Kupującego całości ceny.
 2. Dostawa następuje na zasadach EXW, chyba że oferta/umowa określa inne warunki dostawy.

§ 4. Cena

 1. W obrocie krajowym cena ustalana jest w PLN, chyba że strony ustalą inaczej. W obrocie międzynarodowym w Euro lub Dolarach USD.
 2. Cena nie obejmuje:
  1. ceł i opłat celnych
  2. podatku VAT, cena podana w ofercie/umowie jest ceną netto.
 3. Cena nie obejmuje, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej:
  1. transportu urządzeń oraz kosztów opłat frachtowych i ubezpieczenia
  2. osprzętu i oprzyrządowania
  3. części zamiennych i eksploatacyjnych
  4. opakowania specjalnego typu paleta, skrzynia, itp.
  5. instalacji i szkolenia personelu.

§ 5. Zapłata

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny według harmonogramu płatności określonego w ofercie/umowie: zaliczka 45% i 55% płatności po odbiorze technicznym w siedzibie Zemat TG chyba, że oferta/umowa stanowi inaczej.
 2. Zemat TG jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 658 10 40 598 (PL).
 3. Zapłata ceny następuje przelewem na rachunek bankowy Zemat TG każdorazowo wskazany na fakturze.

§ 6. Materiały do testów, odbiór urządzenia

 1. Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia Zemat TG na własny koszt i w odpowiedniej ilości materiałów do testów, użytków produkowanych przez siebie wyrobów oraz własnego oprzyrządowania jeżeli nie zlecał jego wykonania w Zemat TG. Niedotrzymanie któregoś z w/w warunków /jeśli dotyczy/ zwalnia Zemat TG z odpowiedzialności za niezgodność z użytkiem docelowym jak też z terminowością wykonani, przedmiotu umowy.
 2. Odbiór techniczny urządzenia następuje w siedzibie Zemat TG w terminie uzgodnionym z Kupującym. Odbiór zostaje zakończony podpisaniem protokołu technicznego bez uwag, bądź z zastrzeżeniami do usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie.
 3. Rezygnacja z odbioru jest równoznaczna z przyjęciem urządzenia na warunkach określonych ofercie bez uwag. W takiej sytuacji Zemat TG dokona odbioru jednostronnego.
 4. W wypadku braku instalacji urządzenia w siedzibie Kupującego, data wysyłki bądź poodbiorowo uzgodniony termin usunięcia zastrzeżeń jest momentem uruchomienia gwarancji na sprzedawane urządzenie, chyba że oferta/ umowa sprzedaży stanowi inaczej.

§ 7. Dostawa urządzenia

 1. Jeżeli oferta/umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, za dodatkową opłatą maszyna zostanie przez Zemat TG spakowana, zabezpieczona oraz dostarczona za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego w ofercie/umowie sprzedaży przez Kupującego. W takim przypadku wydanie urządzenia oraz przejęcie ryzyka przez Kupującego przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia następuje z chwilą pokwitowania przyjęcia przesyłki przez przewoźnika.
 2. W przypadku dostarczenia urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest obowiązany sprawdzić, przed potwierdzeniem dostawy nienaruszalność przesyłki poprzez kontrolę opakowania w którym urządzenie było transportowane. Potwierdzenie dostawy przez Kupującego będzie oznaczać dostarczenie urządzenia w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, na podstawie uszkodzeń, że urządzenie było transportowane w sposób nieprawidłowy – nieuwzględniający właściwości urządzenia, Kupujący powinien zbadać stan urządzenia w obecności osoby je dostarczającej oraz sporządzić protokół uszkodzeń, zrobić zdjęcia zniszczeń opakowania i urządzenia oraz dokonać komisyjnego podpisania protokołu przez przewoźnika w obecności świadka. Strony zgodnie uznają, że niedopełnienie przez Kupującego w/w zobowiązań zwalnia Zemat TG z obowiązku dotrzymania zobowiązań terminowych zawartych w ofercie/umowie.
 3. Rozładunek urządzenia i posadowienie w miejscu docelowym przeprowadza Kupujący własnymi siłami i środkami chyba że oferta/umowa sprzedaży stanowi inaczej.

§ 8. Opłaty magazynowe

 1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego urządzenia w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie planowego terminu dostawy, Zemat TG naliczać będzie opłaty magazynowe za przechowywanie urządzenia do czasu ich wysyłki do Kupujacego według stawki 5 PLN/m2 zajętej powierzchni dziennie.

§ 9. Instalacja urządzenia, szkolenia

 1. Zemat TG za dodatkową opłatą po dostawie przeprowadzi instalację urządzenia, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.
 2. Kupujący jest zobowiązany przygotować odpowiednie miejsce do posadowienia maszyny, zorganizować przyłącze elektryczne, przyłącze pneumatyczne, przewodowe połączenie z Internetem.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapewnić pomoc jednostek utrzymania ruchu, jeżeli takowa jest niezbędna, w celu instalacji urządzenia.
 4. Po instalacji urządzenia Kupujący podpisuje protokół odbioru urządzenia co jednocześnie uruchamia okres gwarancyjny.
 5. Zemat TG oświadcza, że na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, jeżeli oferta/umowa nie stanowi inaczej, przeszkoli osoby odpowiedzialne w siedzibie Kupującego za obsługę urządzenia.
 6. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Zemat TG lub w siedzibie Kupującego.
 7. Minimalny czas szkolenia wynosi 2 godziny a maksymalny zależy od złożoności przedmiotu szkolenia oraz liczebności operatorów obsługujących urządzenie.
 8. Koszty delegacji, dojazdu i zakwaterowania uczestników oraz koszty szkolenia ponosi Kupujący, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

§ 10. Warunki gwarancji

  1. Zemat TG gwarantuje wysoką jakość produkowanych urządzeń oraz sprawne ich działanie i udziela Kupującemu gwarancji jakości na przedmiot sprzedaży. Sprawne działanie urządzenia oznacza działanie zgodne z jego warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w ofercie/umowie.
  2. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji są:
   1. Szczegółowe Warunki Gwarancji
   2. Karta Gwarancyjna

wydawane indywidualnie do każdego urządzenia.

 1. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu Kupującemu, a jej termin biegnie od dnia odbioru urządzenia przez Kupującego zgodnie z OWSiG.
 2. Gwarancją objęte są samoistne awarie urządzenia. Awaria samoistna urządzenia oznacza stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia spowodowany przyczynami leżącymi po stronie urządzenia i z tych przyczyn wynikający. Awaria samoistna nie jest związana z niewłaściwym używaniem urządzenia, a także nie wynika z korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z DTR. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku
  2. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzenia, niezgodnym z DTR lub nieprawidłową obsługą urządzenia, używaniem urządzenia w warunkach nieodpowiednich ze względu na niewłaściwą wilgotność, temperaturę lub naświetlenie
  3. uszkodzeń, w szczególności na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z DTR.
 4. Uprawnienia gwarancyjne nie przysługują w przypadku wykonania instalacji, naprawy urządzenia lub wymiany części zamiennych przez podmiot inny niż Zemat TG, podłączenia do urządzenia dodatkowego wyposażenia, chyba że jest ono rekomendowane przez Zemat TG, oraz stosowania innych niż zalecane przez Zemat TG materiałów eksploatacyjnych.
 5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy urządzenia, a w szczególności czyszczenia, smarowania, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi, programowanie parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest Kupujący.
 6. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a w szczególności materiałów eksploatacyjnych.

§ 11. Gwarancyjny przegląd techniczny

 1. W okresie gwarancji Zemat TG zastrzega sobie prawo dokonania przeglądu technicznego urządzenia.
 2. Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie uzgodniony z Kupującym.
 3. Odmowa Kupującego dokonania przeglądu będzie skutkować wygaśnięciem uprawnień gwarancyjnych.

§ 12. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

 1. Zemat TG świadczy usługi w zakresie napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjne naprawy maszyn produkcji własnej i obcej.
 2. W ramach gwarancji Zemat TG zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych na własny koszt w terminie do 7 dni roboczych, od dnia dokonania zgłoszenia reklamacji na adres service[at]zemat.com
 3. Naprawa następuje po przesłaniu urządzenia do siedziby Zemat TG. Powszechnie stosowana jest jednak zasada dojazdu serwisu na miejsce eksploatacji urządzenia po zryczałtowanej stawce 2pln/km naliczanej w obie strony, chyba, że oferta/umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Zgłoszenia awarii urządzenia mogą dokonać osoby uprawnione ze strony Kupującego lub przez niego upoważnione. W przypadku niewskazania przez Kupującego osób upoważnionych do zgłoszenia awarii, przyjmuje się, że pracownik zajmujący się obsługą urządzenia jest upoważniony do dokonania zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i zawierać informację o nieprawidłowościach w pracy urządzenia oraz o okolicznościach ich powstania. Do zgłoszenia należy dołączyć numer seryjny urządzenia odczytany z tabliczki znamionowej.
 6. Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres service[at]zemat.com, lub faxem na numer: 42 299 60 46 oraz potwierdzić telefonicznie pod numerem: 42 632 84 84.
 7. W przypadku zgłoszenia usterki urządzenia nieobjętej gwarancją wszelkie koszty naprawy ponosi Kupujący.
 8. Dla napraw pogwarancyjnych Zemat TG każdorazowo dokona wyceny i przedstawi do akceptacji ofertę takiej naprawy. Akceptacja oferty równoznaczna jest z akceptacją ceny.
 9. Dla niektórych napraw pogwarancyjnych Zemat TG zastrzega sobie prawo 100% przedpłaty na wykonanie naprawy, płatnej na podstawie faktury proforma.
 10. Kupujący może odwołać zgłoszenie naprawy w każdym czasie. Jednakże, jeżeli na podstawie takiego zgłoszenia Zemat TG rozpoczął przygotowania do realizacji naprawy, Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem do usunięcia wady i podróżą serwisanta włącznie.
 11. Przeprowadzenie naprawy urządzenia potwierdzone zostanie odpowiednim wpisem serwisanta do Karty Serwisowej i potwierdzone podpisem osoby upoważnionej ze strony Kupującego.
 12. Odpowiedzialność za utylizację odpadów powstałych w wyniku dokonywania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych maszyn produkcji własnej i obcej ponosi podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi serwisowe, chyba że umowa serwisowa stanowi inaczej.

§ 13. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Zemat TG nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie spowodowane tymi przyczynami.
 2. Zemat TG nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich skierowanych do Kupującego w sprawie o naruszenie ich praw autorskich, patentów, licencji, znaków towarowych lub innych praw związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów, które mogą naruszać prawa tych osób.
 3. Zemat TG nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe u Kupującego w wyniku:
  1. tolerowania wadliwej pracy urządzenia
  2. używania przez Kupującego niesprawnego urządzenia
  3. montażu lub demontażu urządzenia przez osoby nieuprawnione
  4. wstrzymania funkcji produkcyjnych urządzenia
  5. niestosowanie się do poleceń pracowników serwisu.
 4. Wobec udzielenia gwarancji w rozszerzonym zakresie, Zemat TG nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi.

§ 14. Odstąpienie od umowy

 1. Strony uzgadniają, że jeśli po przyjęciu zamówienia Kupujący odstąpi od umowy bez zawinienia Zemat TG, Zemat TG naliczy karę umowną w wysokości pełnej kwoty zaliczki o której mowa w § 5 pkt 1.
 2. W przypadku gdyby kwota zaliczki nie pokrywała kosztów poniesionych na przygotowanie zamówienia Zemat TG przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego.

§ 15. Siła wyższa

 1. Zemat TG nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, wykonaniu naprawy lub nieprawidłowe działania Urządzenia, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez działanie siły wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, wojny, stanu wyjątkowego, strajków lub nieprawidłowego działania systemów elektronicznych o charakterze powszechnym lub nieprawidłowego działania standardowych systemów elektronicznych lub programów komputerowych.

§ 16. Poufność

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie po jej wygaśnięciu do utrzymania poufności treści Umowy, jak również wszelkich innych informacji zebranych w trakcie negocjacji niniejszej Umowy oraz jej realizacji, w tym odnoszących się do Przedmiotu Umowy oraz dotyczących drugiej Strony i prowadzonej przez nią działalności (dalej: „Informacje poufne”). Zasada zachowania poufności dotyczy w szczególności szeroko rozumianej technologii stosowanej przez Sprzedającego, poszczególnych rozwiązań technicznych i wdrażanych patentów.
 2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
  1. są ujawniane w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy,
  2. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy,
  3. są przekazywane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w niniejszym paragrafie nie narusza obowiązku dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Kupujący zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie realizacji niniejszej umowy, a także po jej zakończeniu.
 5. Zemat TG oświadcza, iż w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa wdrożył procedury określone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku; w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/KE/ (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),/ Dz.Urz.UEL 119 z dnia 04.05.2016 str.1/, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018, poz. 1000/ – oraz zapewnia że procedury mające na celu ochronę danych osobowych będą przestrzegane w czasie wykonywania umowy.

§ 17. Postanowienia ogólne

 1. W przypadku różnic w uregulowaniu poszczególnych kwestii prawnych w umowie pierwszeństwo mają zapisy umieszczone w ofercie bądź umowie sprzedaży.
 2. Wszelkie spory powstałe przy realizacji zamówień, strony będą rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku sporów sądowych obowiązuje właściwość sądu powszechnego w Łodzi.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem nr 1/07 z dnia 22 lipca 2019 roku Prezesa Zarządu Spółki Zemat Technology Group Sp. z o.o. z dniem 1 sierpnia 2019 roku.
boxmat-online-demo-logo

This website uses cookies to ensure you get the best experience